Sejer Strande

Du er her:   Hjem > Information > Nyheder fra bestyrelsen > Forårshilsen 2021
top
Page

Forårshilsen 2021

 

Forårs hilsen

 

Kære alle

Bestyrelsen sender her en kort forårshilsen ud med et par aktuelle emner. I kan finde mere information på hjemmesiden, bl.a. bestyrelsesmødereferater og praktiske oplysninger: www.sejerstrande.dk

 

Generalforsamlingen 2021

Bestyrelsen har tidligere meddelt at Generalforsamlingen i år er udskudt til søndag den 22 august 2021, hvor det er lykkedes at få plads i Forsamlingshuset i Havnebyen.

Sejer Strande Grundejerforening 1971 - 2021

Grundejerforeningen kan i år fejre 50-års jubilæum!

Stort TIL LYKKE til vores forening!

Beskæring mod veje og fællesarealer

Foråret er over os, og vi kan atter komme ud i haverne.

Det er nu en perfekt årstid til både at finde skelpæle og at se efter buske og træer som er vokset for langt ud over fællesarealerne.

Vi har her vedlagt et matrikelkort som viser matrikelgrænser og vejbredder. Se vedlagte Bilag 1.

Kontakt bestyrelsen, hvis du er i tvivl om noget.

Der har gennem længere tid været en usikkerhed hos mange hvordan vi alle bør håndhæve vedtægter og servitutter – bl.a. vedr. indkørsler, parkering og beskæring. Bestyrelsen vil komme med forslag til næste Generalforsamling til fælles drøftelse.

Hjertestarter

Bestyrelsen har pr. 1 marts 2021 ansøgt TrygFonden om en donation af en fælles Hjertestarter til Grundejerforeningen. Vi afventer pt. svar på vor ansøgning, og vil holde jer orienterede om udfaldet.

Du finder mere info om processen, hjertestarter-type, priser etc. i Nytårshilsen 2020/21 til medlemmerne, som du kan finde på hjemmesiden under ”referater”.

Dræn & pumper

På grundlag af udstykningstegninger er der udarbejdet et drænkort over alle fællesdræn ledninger i foreningen. Dette skulle sikre at vi fremover får spulet alle fælles-dræn. Samtidig har spule-entreprenøren mulighed for at give os et prisoverslag og angive hvor der er særlig slem rodvækst.

Drænkortet er lagt ud på hjemmesiden.

Der er taget kontakt til vor drænpumpe-entreprenør for en tilstandsvurdering af pumpeanlægget og tilbud på serviceaftale.

Begge arbejder er planlagt til foråret 2021.

Badebro

Badebroen forventes opsat i maj 2021. Anders # 52 vender tilbage med datoer.

Vedligeholdelse af vejene

Så snart regnskab og budget for 2021 er godkendt af medlemmerne bliver vejene vedligeholdt med fokus på at etablere det korrekte vejprofil, at udbedre slitage i sving og krydspunkter mellem stamvej og sidevej og at tilføre den fornødne støvbinding.

Udbedring af asfaltstykket udfor ved Gnibenvej bliver behandlet ved GF 2021. Her vil Bestyrelsen fremlægge flere forslag inkl. budget for afstemning.

Fællesarealer inkl. bomanlæg, infotavle, skiltning og nye bænke ved stranden

Bestyrelsen har arbejdet med et samlet ”forskønnelsesforslag” af fællesarealer som beskrives mere detaljeret i notat/bilag til Bestyrelsesmødereferatet af 6. marts. Notat er vedlagt som bilag 3.

Mindre vedligeholdelsesarbejder vil udføres i forsommeren. Arbejder som kræver økonomi udover det alm. vedligeholdelsesbudget bliver fremlagt og behandlet ved GF 2021.

Hjemmeside www.sejerstrande.dk

Bestyrelsen supplerer løbende med nye dokumenter, kort og fotos på hjemmesiden, og medlemmerne er velkomne til at supplere. Bilag/info som ønskes lagt op på hjemmesiden sendes til formanden: formand@sejerstrande.dk

Vildmarksbade

Efter henvendelse fra et medlem vil bestyrelsen her gøre opmærksom på at der kan gælde særlige regler vedr. opsætning og brug af vildmarksbade, grundet brandfare.

Bestyrelsen henviser til Odsherred Kommunes Bygnings- og Brandmyndigheder.

 

Vi ønsker jer alle en fortsat GOD PÅSKE!

På gensyn i Sejer Strande

Bestyrelsen

Sejer Strande Grundejerforening

 

Bilag

Bilag 1: Matrikelkort, Grundejerforeningen

Bilag 2: Vejnumre, Bülowsvej

Bilag 3: Notat vedr. forskønnelse af fællesarealer af 6 marts 2021

 

 

top
top
Menu
Forårs hilsen

Kære alle

Bestyrelsen sender her en kort forårshilsen ud med et par aktuelle emner.
Læs mere her

Forskønnelse af fællesarealer

Læs om bestyrelsens forslag her

 

 
Login